Forretningsbetingelser
hos Aros Media

Forretningsbetingelser

1.Anvendelse

Følgende betingelser er gældende for alle leverancer fx. levering af services, ydelser, produkter og løsninger, foretaget af Aros Media ApS.

2.Søgemaskineoptimering

Aros Media ApS tilbyder ydelser indenfor søgemaskineoptimering. I denne forbindelse har Aros Media altid til hensigt at handle i kundens interesse med fokus på at opnå gode resultater, som sikre en højere placering i søgemaskinerne.

Aros Media ApS kan ikke stilles til ansvar for ændringer forårsaget af 3. part. Her tænkes især på Google, som løbende kommer med opdateringer, der i værste fald kan forårsage ekskludering af websites mv.

3.Blogmarketing

Aros Media ApS kan ikke stilles til ansvar for eventuelle negative reaktioner og kommentarer, som følge af en artikel eller et blogindlæg, produceret gennem Aros Media ApS eller en underleverandør.

4.Underleverandører

Aros Media ApS forbeholder sig retten til at inddrage og anvende underleverandører, samt anvende eksterne konsulenter til udførelse af sit arbejde og sine forpligtigelser. Dette er altid med tanke om, at løse arbejdet på bedstevis overfor kunden.

5.Priser og betaling

Alle priser er angivet ekskl. moms. Aros Media ApS fakturerer månedligt til kunden med en betalingsfrist på 8 dage fra fakturadatoen. Ved forfaldne fakturaer, da forbeholder Aros Media ApS sig retten til at fremsende en rykkerskrivelse for det tilgodehavende beløb inklusiv et administrationsgebyr.

6.Misligeholdelsesbeføjelser

Ved misligholdelsesbeføjelser kan det kun gøre sig gældende i 6 måneder efter levering, hvorefter der ikke længere kan reklameres over mangler ved det, som er leveret af Aros Media ApS. Herefter er partnerne enige om, at købelovens §54 er ugyldig.

Aros Media ApS er til enhver tid berettiget til at foretag vederlagsfri afhjælpning og/eller omlevering. Ved behørig gennemført afhjælpning og/eller omlevering kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende, som følge af mangler.

Et afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som Aros Media ApS vælger ikke at udbedre ved afhjælpning og/eller omlevering.

7.Erstatningspligt

Aros Media ApS er ikke forpligtet til at erstatte nogen form for økonomiske tab såvel som andre tab, i forbindelse med det leverede arbejde.

8.Force Majeure

Ved force majeure udskydes partners forpligtigelser i henhold til aftalen. Dette omhandler forhold, der ligger uden for parternes kontrol, herunder naturkatastrofer, dødsfald, strejke, krig mv., som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

Intern forhold hos Aros Media ApS, der i væsentlig omfang påvirker Aros Media ApS’ mulighed for, at overholde sine forpligtelser, anses for force majuere. Ligeledes anses forhold hos Aros Media ApS’ underleverandører, der medfører, at Aros Media ApS ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser overfor kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssige store omkostninger for Aros Media ApS. ligeledes som force majeure.

Force majeure kan højst gøre sig gældende i det antal dage, hvor force majeure står på. Såfremt en tidsfrist for levering af arbejde eller andet, udskydes på grund af force majeure, da udskydes betalinger for kunden en tilsvarende tid.

En Force Majeure kan kun påberåbes, såfremt der er givet skriftlig meddelelse herom til anden part, og senest 10 arbejdsdage efter, at force majuere er indtrådt. Det er acceptabelt at sende en skriftlig meddelelse via mail med underskrift.

Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen er berettiget til, at annullere den ramte leverance, såfremt væsentlige dele af leverancen ikke gennemføres i mere end 2 måneder (60 dage) efter endt forece majeuer.

 

9. Tredjemands rettigheder

Aros Media ApS forsikrer, at der ikke findes rettigheder i relation til leverancer eller services, der kan hindre kundens anvendelse af disse. Rejses og/eller varsles der sag mod kunden med påstand om krænkelse af tredjemands rettigheder, er kunden forpligtet til straks af give skriftlig besked herom til Aros Media ApS.

10.Tavshedspligt og reference

Aros Media ApS har tavshedspligt med hensig til fortrolige oplysninger vedrørende kundens forhold og sikrer sig, at underleverandører og andre, der bistår Aros Media ApS med leverancer, ligeledes overholder disse forpligtelser.

Kunden pålægges tilsvarende forpligtelser med hensig til oplysninger om Aros Media ApS og deres leverancer og services.

Aros Media ApS forbeholder sig retten til at anvende kunden som reference, så længe dette sker under generelle vendinger og uden nogen forpligtelser for kunden.

11.Opsigelsesvarsel

Hos Aros Media ApS har vi en opsigelsesvarsel som af begge partner hedder 30 dages varsel til udgangen af en måned, medmindre andet er aftalt. Efter endt samarbejde, da vil Aros Media ApS stadig være forpligtet til at overholde deres rettigheder, jævnfør §10 om tavshedspligt.

 

12.Tvist og værneting

En aftale mellem Aros Media ApS og kunden er underlagt det danske retssystem.

Alle tvistigheder skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hver af parterne kan anmode om, at der inddrages en uvildig mægler, såfremt en evt. tvist ikke kan løses af parterne alene. Kan parterne ikke blive enige om, hvilken mægler der skal vælges, så kan denne udpeges af Dansk Forligsnævn. Udgiften til denne mægler afholdes i fælleskab mellem parterne, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten kan tillægges kun én af parterne.

Aros Insight 360° rapportering

Som kunde hos Aros Media får du adgang til Aros Insight. Et rapporteringsværktøj, hvor du kan følge med i dine nøgletal og vores arbejde – 24/7. Du får mulighed for at se, hvordan dine søgeord er placeret på Google, hvilke links der peger ind til dit website, hvordan din Google Annoncering performer og meget mere.

Derudover vil du hver måned modtage en PDF-rapport, som viser, hvordan performance har været på de forskellige arbejdsområder som fx SEO, Google AdWords, Linkbuilding, trafik mv. Vores rapporteringsværktøj er nemt at bruge, og hele tanken med værktøjet er, at du skal få større overblik og indsigt i din forretning.

Kontakt os og hør mere!